A FÉNY ÚTJÁN JÁRÓK -1. rész

Mi mindannyian úton vagyunk.
De ez az út félelmetes és nagyon nehéz.

A védikus hagyomány és Buddha is azt mondja:
a földi lét szenvedés.

Azt hisszük, hogy nyílegyenesen tartunk valahova,
pedig körbe járunk.

A Taoista bölcsek azt mondják: a LÉT titka nem a kerék tetején, hanem a mozdulatlan közepén van. Ott lakik a MOZGATÓ.

Minden kiválasztott szenved.
Mert szenvednie és félnie kell mindenkinek, hogy felébredjen.
Ez a felébredés állapota.

Az ember teremtett lény.
A Teremtő teremtménye.

Isten megteremtette az embert, SAJÁT KÉPMÁSÁRA, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.


Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.


És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg…


És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.


És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei…


Ímé, az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván.


És monda az Úr Isten: … Átkozott legyen a föld te miattad…

Az ótestamentum szerint a héberek istene azt mondta az embernek, hogy meghalnak, ha esznek a Tudás Fájának gyümölcséből. A „kígyó” azt mondta nekik, hogy nem fognak meghalni, ha megteszik. Nem haltak meg, hanem „megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei”. Olyanná váltak, mint „mi közülünk egy” mondta a héberek istene. Aztán megátkozta az embert és a Földet…

” MEGÁTKOZTA”… Isten, és nem a „kígyó”
… ELGONDOLKODTATÓ történet…

XXIII. János pápa, az IGAZSÁG BIBLIÁJÁNAK szerkesztésére hívta össze 1962-ben a II. Ökumenikus Vatikáni Zsinatot, amelyen ezt nyilatkozta:

Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia, antropológia, nemkülönben a megtalált sumer első Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltárt és megmagyarázott. Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy ÖSSZELOPKODOTT ÉS ÁTÍRT ókori hagyománynak és letűnt népnek (sumer, akkád, káld, babiloni) MEGMÁSÍTOTT TÖRTÉNELME. Szóval kötve vagyunk valami ósdi judeizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten fia!

Aztán hirtelen „meghalt”…

„ÖSSZELOPKODOTT, ÁTÍRT, MEGMÁSÍTOTT”, és ezt az ószövetségre mondta.

Tehát, a pápa szerint is meghamisították a sumer történeteket.

A Bibliánál sokkal régebbi történetek szerint az ember ajándékba kapta a Tudást az őt teremtő istenektől. Például a sumer istenektől.

Ezen időkben el lett ültetve egy fa, az egyetlen fa,
Enki, a bölcs isten ültette az Eufrátesz partjára,
Mielőtt vitorlát bontott, és elment az alvilágba.
Az évek teltek, öt év, tíz év, a fa növekedett,
Azóta egy kígyó, kit nem lehet megbűvölni, megpihent a gyökereinél,
Az Anzu-madár egy fiát nevelte az ágai között,
És a sötét lány, Lilith költözött a törzsébe.
A kígyó, akit nem lehet megbűvölni,
A kígyó akit nem lehet megbűvölni, elhagyta a gyökereket,
Az Anzu madár letörte az ágakat,
Az Anzu madár elrepült a fiával, a hegyekbe,
És Lilith lerombolta lakhelyét, és be vitte a fát városba,
Uruk szent városába vitte.
A fa törzséből, Uruk fiai faragtak egy csillogó trónt, Inanna részére……

Enki isten (Éa), jelképe a kígyó. Neve: Fény úr.

Éán (Enki) kívül ugyan ki teremt dolgokat?
Csakis Éa érthet mindent a világon!

A sumer vízözön történet szerint – mely jóval ősibb, mint a Biblia) Enki isten figyelmeztette Utnapistimet (ÚTNAPISTEN) – aki a Bibliában Noé, az özönvízre.

ÚTNAPISTEN (Noé) : „A teste fehér volt, mint a hó és vörös, mint a rózsabimbó, és a fején a haja fürtjei fehérek, mint a gyapjú és a szeme világos. Amikor kinyitotta a szemét, megvilágította a házat, mint a Nap, és az egész ház tündökölt. Más volt, mint az Emberek és nem hasonlatos hozzájuk, hanem Isten fiaihoz hasonlít a Mennyekben. A természete más, nem olyan, mint a miénk. Úgy tűnik, az angyaloktól fogant, egy Figyelőtől, az „Isten fiai” valamelyikétől.”

ENLIL ISTEN (ÉL, BAÁL) megérintette UTNAPISTIM (Noé, Ziuszudra) homlokát (TOBOZMIRIGY?) és örök élettel jutalmazta! Miután elvitték a Távolba, ANU (FŐISTEN) és ENLIL (ÉL, BAÁL) “életet adott, az istenek sorába emelte” UTNAPISTIMET.


“Titokba avatlak be! Rejtett tudásába az isteneknek!„ – mondja Utnapistim, s elbeszéli a Vízözön igaz történetét, majd Gilgamesnek – és rajta keresztül a vízözön után élt emberi nemnek – az életben maradásának történetét…

ÚTNAPISTEN elmondja Gilgamesnek, aki a Föld első királya volt, 2/3 részben isten és óriás, és akit mi NIMRÓDNAK (MÉNROT) nevezünk, és Ősapánkként tisztelünk. Ő volt HUNOR (Hun úr) és MAGOR (Mag-úr) apja.

Gilgames-NIMRÓD:

Aki mindent látott, egészen a világ végéig, aki ismerte az írástudók minden bölcsességét, titkát, aki látta a rejtett misztériumokat, és aki hírt hozott az özönvíz előtti időkről…

Gilgames-NIMRÓD, barátja, Enkidu (NEANDERVÖLGYI) halála után elhatározza, hogy felkutatja az örök életet magának ÉS A NÉPÉNEK

Sziduri-Szabitu varázslónő mondja Gilgamesnek: „Az örök életet, amit keresel, nem fogod megtalálni. Mikor az istenek az embert alkották, halálra szánták az emberiséget, az életet a maguk kezében tartják.


Nem volt itt soha átkelés, soha eddig senki át nem gázolta a tengert. Csak SAMAS (UTU) – NAP ISTEN – INANNA IKERTESTVÉRE gázolta át, a hős. De SAMASON kívül ki megy át még rajta? Nehéz az átkelés, nehéz az út oda, mély a halál vize, elzárja az utat.

Hol is akarsz átkelni a tengeren? És ha elérsz a halál vizeihez, mit akarsz tenni?


Fiatal erős ifjúként indult, gyenge öregként ért a halhatatlan UTNAPISTIM elé. Soha még egyetlen halandónak sem sikerült átkelnie a halál vizén.

UTNAPISTIM: – Legyőzhetetlen a halál.

GILGAMES: – Hát te hogy tettél szert az örök életre?

Ekkor mondja el UTNAPISTIM az özönvíz legendáját Gilgamesnek – NIMRÓDNAK.

„A napvallású Szkíták és Mágusok ősét, a mitológiai Kust, Nimród [Ménrót] ősatyját Napként tisztelték, Magógnak és Mágusnak is nevezték.”
A NAP HŐS PÁRDUCÁNAK NEVEZTÉK.

A hellének ezt a Nemrotot tartják Zoroasternek.


Mikor megszületik, a TESTE VILÁGÍT. A főpap keze leszárad, amikor meg akarja kardjával ölni a kisdedet.


E király [Scythes] utódai közt két erénye által kiváló fivér volt. Az egyiküket Palosnak, a másikat Napusnak nevezték. Dicső tetteket vittek véghez, s a királyi hatalmat megosztva népeiket nevükről részint palosoknak, részint napusoknak hívták.


Ménrotnak volt egy Ankisza nevű felesége, kitől két fia született: az egyiket Magornak, a másikat Hunornak hívták.
Ankisza nevének sumer jelentése: „Ég-Föld szülte”
Ő az, aki az Ég és a Föld között közvetít.

Ő Anahita, az Anunnakik nyelvén: Inanna.


A Szittya-Magyar hitvilág Isten-képének három alapvető eleme volt/van:

  • Az Atya (Mindenható),
  • az Anya (Ős-Boldog-Asszony)
  • a Gyermek (Lélek Isten).

Az Anya Isten (Boldog-Asszony) hitnek kiemelt, fontos szerepe volt.

Az idők során több mint 30 féle Boldog-Asszony tisztelet jött létre. Legfontosabbak az Ős-, a Nagy-, a Kis-, a Gyümölcsoltó-, a Hadsegítő, a Sarlós- és az Olvasós Boldog-Asszony.

Boldog-Asszonyaink az ősmagyar vallás Istenségei, égi úrnői.

A magyarság oltalmazói, segítői megmentői!

Boldog-Asszony hitünk áldást hoz, erőt ad nemzetünknek, és része a magyarság önvédelmének.


Inanna , Enéh… Istár istennő… (Duna: Ister , Istar ) Az istennő sumer neve Innin vagy Inanna, mely kétségkívül emlékeztet a magyar inni szóra. Enéh (ünő) perzsa női név, jelentése szarvastehén, nőstényszarvas, szarvasünő, Honor és Magor anyja, magyar ősanya, a magyarok ist-enéh-ez!

A szavunkban is ott van az ünő, mint nő. Az Enéh női név megtalálható: Főniciában, Szíriában, Törökországban, Egyiptomban, Iránban és Indiában. Ankisza jelentése: Ég-Föl termékenyítette.

A sumer „sza” több jelentésű szó, sza, szal jelentése kapcsolatos a szüléssel, így jelentése lehet „Ég-Föld szülte”. Ő az, aki közvetít ég és föld között. (Az elámiak Szala vagy Anahita néven nevezték a termékenység istennőjét). Ez utalhat arra, hogy eredete isteni, ahogy Gilgames is kétharmad rész Isten, egyharmad rész ember volt! Csodaszarvas legendánkban Enéh (jelentése szarvasünő) szarvas képében vezeti két fiát, Hunort és Magort új hazájuk felé.

Ananau… A kecsua és az ajmara is ragozó nyelv, akárcsak a legtöbb amerikai indián nyelv. A mai magyarban használatos anya, anyu szavaink tökéletes kiejtésbeli azonosságot mutatnak… E két szó csak a már említett sumár-akkád-magyar nyelvben jelenik meg ebben a változatlan formában, ahol az an szó égi jelentéssel bír: égi anya, anyaistennő, a legősibb forma, … azeri, (kirgiz: ene) türk, török: Ana, mint Anahita (teremtő megvédő “NagyBoldogAsszonyuk”) a szkíták termékenység istennője, Istenanya. Tehát a magyarság múltja nem északra (nem Finnország felé) mutat, hanem keletre!

E “fény-vallás” középpontjában Anahyt, a Fény Szüze, a Káld- Babiloni Birodalom Anunit(A) istennője áll. A sumír Bau-Dug-Asan szóösszetételből származó, égi-földi szerepkörét jelző Bol-Dog-Asszony név-pár társult nevéhez.


Az élővilág küzdelmes fennmaradását biztosító Anahita (Anahyta) vízistennő, akinek kerecsensólyom toteme az áldozó mágus főpap süvegéről tartja szemmel az ünnepi szertartást

A jelenlegi összes nagy vallások felismerhetően
csak a vetületei egy ősi egyetemes vallásnak.

A teológia és a történelemtudomány szerint ez az egyetemes vallás a legrégibb kultúrájú népnek, a mi Hun-Szkíta-Magyar őseinknek vallása volt, melyet egyenesen az élő Isten nyilatkoztatott ki évezredeken át az Ő nagy fiainak, kiket a történelem Zarathustra, Buda [Buddha], Jézus és Mani néven [mágus átlényegülés] tart nyilván, akik mind a mi Hun-Szkíta-Magyar népünk NAP gyermekei, az őshit szerint Isten fiai voltak.


Amikor pedig En-Ki látta népének, a Nap Fiainak nagy ínségét, rendre elküldte hozzánk égi követeit. Káld-Babilónia pusztulása után elsőként is fénylátót küldött, akit sumír nyelven Zarathustra-nak, Fényadónak neveztek, hogy a MEGREFORMÁLT ISIS NAPVALLÁS új hitével egységben forrassza össze a menekült szkíta törzseket.

A perzsa mágusok, a hét méd törzs egyikét alkották. A királyok kizárólagos jogot adtak a mágusoknak.

Zarathustra méd mágus pap-király volt, fénylátó és fényt sugárzó, aki ÖRÖKSÉGKÉNT hozta e földre az isteni titkokat, A-Ura-Mada Nagy Istentől kapott őstudást. Zarathustra vallásában Jo-Tengri, azaz Jóisten mellé a Szűz Anyát, Anahytát helyezi, s ezt az isten-párt állítja a földi életnek példaképül. Médnek nevezett elődeinknek ez a jóságos (természet) hite alakította ki azt a társadalmi rendet, mely a méd mágusok vezetésével lelki nyugalmat és társadalmi jólétet biztosított az állam lakóinak.

AVESZTA: TÖRVÉNY

A zoroasztrizmus (mazdaizmus) hajnalán Apam-Napat volt a teremtő és vízisten és Anahita, (Ardvi-Sura Anahyta) a Vizek Úrnője, akinek ebben az aspektusában lótuszvirág volt a szimbóluma.

Anahita istennő az egész világmindenség felelőse.

“Ahura Mazda bízta meg a feladattal, hogy felügyeljen minden teremtményre.

Platón gyakran megemlékezett róla, hogy mind ő, mind Püthagorasz legjobb és legnemesebb tanaikat a mágusoktól tanulták.

Mágus szavunk ősjelentése pedig: a Világegyetem anyagát átható egyetemes életerő kibontakoztatója, az élet felemelője.

Ott hol a hosszú szoknyás királyi mágusok állnak, Emelkedik s süllyed zord Zoroaszter varázspálcája.


A mágikus világkép visszanyúlik az özönvíz előtti korokba, így az emberiség őskultúrája a magyarság révén öröklődött át a vízözön utáni emberiségre. A hagyomány szerint a mágikus tudás Nimród révén került be az özönvíz utáni emberiség világörökségébe. „A mágikus művészetek Nimródtól erednek.


első megjelenése ennek az írásnak: 2021. január 24

Címke , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .