„RAGYOGOK, MINT A FEKETE SZUROK”

Mert jön e világ fejedelme és
énbennem nincs semmije

Az emberiség egész történelme úgy van beállítva, mintha egy folyamatosan felfelé ívelő fejlődést szolgálna. Mintha minden a legjobb irányba menne. De hogyan lehetne ez a helyes irány, ha a vége az őrület, az elbutulás, az emberi mivoltunkból való kivetkőzés lesz, ahol már lassan nem csak az emberiség, hanem maga a Földi élet is végveszélybe kerül?

A homo sapiens, az egykori jelentéktelen állat „immár az istenné válás szélén áll, a küszöbén annak, hogy megszerezze nem csak az örök ifjúságot, de a teremtés és a pusztítás isteni hatalmát is”. De vajon „van-e bármi veszélyesebb az elégedetlen és felelőtlen isteneknél, akik azt sem tudják, hogy mit akarnak?

Megérthetjük mindezt, ha tudjuk, hogy a történelmet mindig a győztesek írták, ha tudjuk azt, hogy a Föld kinek a kezében is van évezredek óta, és ha tudjuk, hogy „e világ fejedelme” maga az ördög, mert adatott neki hatalom. Ő pedig a „hazugságok atyja” is.

A legtöbb történelemkönyv a nagy gondolkodók eszméire, a harcosok bátorságára, a szentek jóságára és a művészek kreativitására koncentrál. Sokat mesélnek társadalmi struktúrák szövődéséről és felbomlásáról, birodalmak felemelkedéséről és bukásáról, technológiák felfedezéséről és elterjedéséről. Semmit sem mondanak azonban arról, hogy mindez hogy hatott az egyének boldogságára és szenvedésére. Ez a történelem megértésének legnagyobb hézaga. El kellene kezdenünk kitölteni.

Mi a boldogság? „A boldogság az, ha az ember az életét a maga egészében értelmesnek látja.”

A tudomány kegyetlenebb szakkifejezéseivel élve azonban ez a mondat így hangzik:

A boldogság az élet értelmével kapcsolatos személyes téveszméink összehangolása az uralkodó kollektív téveszmékkel.

Ebben az összefüggésben talán értelmezhető az amúgy logikátlan idézet: „Boldogok a lelki szegények…”

Ugyanerre utal napjaink új világrendes, sátáni törekvésének jelszava. „Nem lesz semmid és boldog leszel…”

Az emberiség valódi történelme, amiről nem beszélnek az arról szól, hogy mióta „a sárkány vereséget szenvedett, és angyalaival együtt nem maradhatott többé a Mennyben”, a harc a Földön zajlik.

Akkor kihajították a Mennyből a hatalmas sárkányt. Ez az a régi kígyó, akit Ördögnek, vagy Sátánnak is hívnak, és aki az egész világot becsapja. Angyalaival együtt ledobták a Földre.


De jaj nektek, Föld és tenger, mert leszállt hozzátok a Sátán! Nagyon dühös, mert tudja, hogy már csak kevés ideje maradt.

Ettől a pillanattól harcolnak a Naporcájúak a feketefejűek ellen.
A valódi történelem erről szól.

Nimród ősatyánk mikoron az emberek között kezdett naggyá válni, felment a Bábel tornyának 7. szintjére, megütközni az Ördögök urával, “aki akkoriban még az égben lakott”.


A mágusok megtanácskozták egymás között az égi jelenséget, és elmentek a királyhoz, Nimródhoz, hogy figyelmeztessék őt:

…ez a dolog arra a gyermekre vonatkozik, aki Thárénak született, aki felnövekedik és nagyon megsokasodik, és hatalmas lesz. Megöli a föld királyait és földjüket örökségül veszi, ő és a fiai örökévé.” (Jásár könyve 8:11) „Ábrám felnövekedvén, megsokasodik a Földön és gonoszsága elhatalmasodik ellenünk, hogy gyermekeinkkel együtt elvesszünk általa.

8:13

Ábrahámnak Nimród elől menekülnie kellett! Ábrahám a NAPISTEN FIAI ellen fordult, s a mai napig is abban bízik, hogy Istene: Jahwe, felmenti tettei súlya alól! De felmenteni bármi alól is csak a NAPISTEN tud!

Íme, én, „nevesembiztos”, az ősök titkos tudásának őre szólok:

Időt változtató, Múltat törlő, Törvényt döntő
Vad szélvihar, Eget ostromló orkán tombolt.
Elsöpörte Fény-úr országának régi, igaz rendjét.
A jó királyok kora immár végleg odalett.

KI-EN-GI, Fény-úr országa, romokban állt.
Puszták lettek a városok, üresek az istállók.
Hova lett a temérdek igavonó jószág?
A nyájakat terelő pásztorokat elnyelte a föld.

A halál szele lengte be sumer hajdan áldott vidékét.
… messze … a hatalmas istenek…

Ördögi gonosztevők bitorolták az istenek házait, és meggyalázták azoknak szentszertartásait…

Nimród, a vitéz király napjaiban tűz tűnt fel, mely a földből szállott föl; odament hát Nimród, meglátta, és leborult előtte.

Ez a „tűz” tarolta le Ur városát, Eridut és a többi sumer várost. Elpusztította Inanna (Ishtar, Anahita, Hathor…) Mágus-városait, Harappát és Mohenjo Daro-t is.

Elkezdődött a feketefejűek világhódítása az e világ fejedelmének segítségével…

Az emberiség történelme valójában arról szól, hogy hogyan veszi a sátán a birtokába a Földet, hogyan ölik meg a Föld királyait, hogyan szerzik meg a föld javait, hogyan lesz egyre ördögibb és gonoszabb az emberiség, miközben a „fejlett” technika, a tudomány elkényelmesíti, elbutítja, és rettegő rabszolgává teszi, és arról, hogy a Naparcúak, hogyan küzdenek ez ellen.

Amit ma fejlődésnek neveznek (robotika, digitalizáció, virtuális világ…) az mind a sátáni tervet szolgálja, az emberiség totális kontrollját.

„Nem mind arany, ami fénylik!”

Sok „fekete szurok” „ragyog” mostanában, mert atyjuk, a hazugságok atyja minden pozícióba a sajátjait juttatja. Ha nem tudják megakadályozni az „Igazságot”, a Naparcúak szavainak nyilvánosságra kerülését, akkor ők is Naparcúaknak adják ki magukat és a mozgalmaink élére állnak, ők lobogtatják a (hamis) zászlót. Nagyon dühösek, mert tudják, hogy már csak kevés idejük maradt…

Kényszerítenek minden embert, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, hogy a jobb kezükön vagy a homlokukon egy bizonyos jelet viseljenek. Azért teszik ezt, hogy csak az adhasson el, vagy vehessen meg valamit, aki ezt a jelet viseli. A jel pedig a Szörnyeteg neve, vagy a nevének megfelelő szám volt. Ezért a digitalizáció, QR-kód, „népszámlálás”…

Itt van szüksége az állhatatos kitartásra.

Már nem beszélek soká nektek, mert közeleg a világ fejedelme. Rajtam nincs hatalma.


De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló.

Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek.

A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.

Mivel lehet legyőzni a „Vádlót”?

A Bárány vérével győzték le, és azzal, hogy beszédükkel tanúskodtak az igazságról. Legyőzték, mert nem ragaszkodtak a saját életükhöz, és nem féltek a haláltól sem.

Mondta a bíró: – Ha megvallod bűnödet, áttérsz az „igaz hitre” (imádod a sátánt), kegyelemmel lehetnék irántad.

Bogát táltos ott állt, szikáran, magosan, fölemelt fővel, s szembe nézett a „király” bírójával. Vállig omló hosszú fehér haján, fehér szakállán megcsillant a lenyugvó Nap fénye, és így felelt.

Légy kegyelemmel magad lelke iránt, király embere – mondta mély, zengő hangon – Magyar vér folyik ereidben, Magyar anya szült a világra, s idegen urakat szolgálsz mégis, Nemzeted kárára! Ki vagy te, hogy kegyelmet adj nékem, az Öregisten tátosának?

…ÉS NEM FÉLTEK A HALÁLTÓL SEM…

Az isteneket a verejtékemből alkottam, az embereket a szemem könnyeiből. Világítok és látnak engem minden nappalon a Mindenség Uraként…


Befejezem most az írást, és kulcsként hagyom azokra, kik engem követnek, mert csak nekik lehetek én a kulcs.

„Minden Belőled, Te Mindenben.”

„Beszéltem, Testvéreim – most a szívemben újra csend és béke honol!”
Ne legyen nyugtalan a szívetek!
Legyenek fényesek a nappalaitok és csendesek az éjszakáitok!

-a „fogadós”-

Címke , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

véleményem:

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .