KENYÉRTÖRÉS

Az utóbbi néhány írásomban gyakran előkerült az Igfon erdő. Gondolhatnánk azt is, hogy nyilván azért, mert az Érmellék a szívem csücske. De, ha egy kicsit figyelmesebben olvassuk a történeteket, egy kérdés kezd motoszkálni a fejünkben: Mit csináltak a Turul hercegek itt? (Zolta, Imre, Géza, László…)

Az írások szerint vadásztak. Elfogadható magyarázatnak tűnik, de…

Imre miért pont itt vadászgatott közvetlenül az Esztergomi koronázása előtt? Nem furcsa ez egy kicsit?

Csak egy apró gondolat, hogy nem lehetséges vajon, hogy itt kaptak beavatást a hercegek a táltosoktól? Mielőtt király lett valaki, át kellett esnie a „felkészítésen”.

Tudjuk, hogy „a pártus királyok magukat Mithrász Napisten [Igazság Harcosa] inkarnációjának és a Nap és Hold testvérének nevezték.

Koronázásuk előtt egy barlangba vonultak vissza, ahol szent életű Pártus és Méd Mágusok közreműködésével a Szkíta misztériumokba történő beavatásnak vetették magukat alá.

E megrázó és tisztító szertartást követően három mágus járult az újonnan beavatott trónvárományos elé, hogy értékes, királynak kijáró ajándékokkal, mint egy (lélekben) újszülött gyermeknek hódoljanak.”

A Pilisben is csak ezután válhattak szent királlyá a koronázási eljárás szerint.

Talán a Vatikánhoz hűséges krónikások által magasztalt Imre herceg nem az igaz magyar szakrális úton járt. (Imre herceg gyerekként 7 évig Gellért püspök tanította a tudományokra és a latinra, sőt a kor legmagasabb iskolai fokozatát is elérette vele. Nagyjából 15 éves korától az apja mellett az udvarban volt és a diplomáciát, hadvezetést, az állam irányításának „művészetét” sajátította el. 23 éves korára készen állt az uralkodásra. Megkapta a bihari hercegi címet és a királyi testőrség parancsnoka is ő lett.) Aztán a koronázása előtti pillanatban véletlenül jött az a fránya vadkan…

Az álnok Gellért bizonyára nem az ősi szakralitásunkra nevelte Imrét. Itt lehetett a gond?

Gellért kulcsszerepet játszott később az őseink szokása szerint élő, szintén koronázás előtt álló Levente megölésében. Ezért gurították le Vatáék a Látó-hegyről.

Hol is kezdődhetett a szakralitásunk elhomályosulása és a megosztottságunk?

Árpádnál és Zoltánál még nem volt gond. Taksony fiánál, Gézánál lehet a történet kulcsa.

„Nem elég, hogy Géza aljasul eltette láb alól a riválisait, de még az emiatt őt számon kérő apjára is rátámadt, aminek következtében Taksony meghalt. Géza szörnyű tette hozta a fejére az átkot. Eltitkolták az esetet, Géza lett a király, de az anyja (Künde) és az öccse, Mihály tudott mindent. Mihály fiaival, Koppánnyal és Vazullal Géza fia, Vajk (István) bánt el. Talán tudták a Géza szégyenletes titkát? Ezt támasztja alá, hogy Istvánnak nagyanyja, az öreg Künde a halálos ágyáról azt üzente, hogy csak akkor veszi le róla a családi átkot, ha átadja a fejedelmi koronát az arra méltó Koppánynak. Ez nem így történt, sőt… Az öreg Künde úgy távozott, hogy Istvánon ragadt a gyalázat.

Istvánt és utódját kísértette Künde árnyéka, és végül- Géza és István minden ármánykodása ellenére- Mihály utódai vitték tovább a Turul Nemzetség Csabától származó ágának vérvonalát egészen a kihalásig.”

Nem mindegy, hogy egy szakrálisan beavatott nép vezetői hűek-e az Égi Rendhez.

Géza és István elárulta Őseink Útját. Ma mégis ünnepeljük őket.

A Vatikán hűbéresei lettek és azzá tették az országot.

Vata táltos és társai igyekeztek visszavezetni a népet és az uralkodót az Igaz utunkra. Aztán jött Levente meggyilkolása és András „pálfordulása”…

Majd a Vatikáni idegen papok inkvizíciója.

„Legelviselhetetlenebbé a tatárjárás előtt és után vált a helyzet, amikor a magyarellenes és babonás IV. Ince pápa ügynöke, Teuton János, akit a nép „a német”néven emlegetett, kitúrta vezető pozícióikból a magyar főpapokat.

Az inkvizíció magyarországi irányítójaként elsődleges feladata a TÁLTOSOK és a MAGYAR ŐSI HIT üldözése volt.

Atilla fiának Aladárnak a vérvonala a Gutkeled nemzetség.

A Gutkeled család évszázadokon keresztül olyan Rákóczikat, Bocskaiakat, Batthányiakat, Dobót, Ady-t adott a nemzetnek akiknek a családfája Aladáron keresztül Atilláig nyúlik vissza.

Ha egy Árpád-házi uralkodónak joga volt Magyarország trónjára ülni, akkor egy Gutkelednek kétszeres joga lehetett volna hozzá!”

Miért kellett őket elrejteni, átnevezni, kitörölni a krónikákból? Ez a kérdés nagyon összetett. Amiért a Pálos rendet is el kellett fogadtatni a Vatikánnal…

A pilisi királyi/szakrális központban az elrejtést, menekítést már a XII. század elején megkezdték. Azaz az általunk is ismert krónikák keletkezése idején már javában zajlott.

A menekítés a legfontosabb szakrális kincs menekítésére irányult. De mi lehet nagyobb szakrális kincs, mint Atilla élő vérvonala? Mi lehet értékesebb, mint a több ezer éves nemesi múlttal, szakralitással rendelkező nemzetségek átmentése a történelem viharában?

De ennek a menekítésnek egy nagy ára volt… lassan már e híres családok leszármazottai is elvesztették a valós eredettudatukat – átmenetileg.

De mintha ez is benne lett volna abban a nagy pakliban, hogy lesznek majd olyan gondolkodók, kik össze merik rakni a kirakós egyes darabjait, akik mernek szabadon gondolkodni, és akik lesznek annyira bátrak, hogy ki merjék mondani a hihetetlent.”

Ebben a Földi világban két minőség tartja úgy, hogy kiválasztott, isteni származású. Az egyik valódi, a másik hazug.

A Naparcúak küzdenek a Feketefejűek ellen.

Dönteni kell, hogy maradunk a „Vatikáni” évezredes tévúton, vagy visszatérünk az Ős Tudáshoz.

Ez fogja meghatározni a jövőnket.

Az évezredes hazugságok megdőlnek. Ennek így kell lennie.

Vagy kitartunk a „szidó”-kerszténység mellett, vagy Magyarok leszünk végre.

A Vatikán kardinálisi karának “hetven” százaléka is a “kiválasztott-népből” való, tehát ők foggal-körömmel maradnak istenüknél, a bosszúálló Jehovánál.

Pedig egyszer már komolyan felmerült, hogy a Vatikán átíratja a Bibliát (1962-ben). De túl sok volt a vesztenivalójuk…

Gianfranco Boschi domonkos rendi szerzetes, a római Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem docense, a qumráni tekercsek vezető szakértője “meglepőnek és innovatívnak” nevezte a várható szövegmódosításokat. Boschi atya a La Stampának nyilatkozva kijelentette: “A Jeruzsálemi Bibliát az új felfedezések fényében fogják felülvizsgálni.” A tudós szerint ezzel a lépéssel megdőlnek azok az elméletek, amelyek szerint a Vatikán el akarja titkolni a holt-tengeri tekercsek tartalmát.

Boschi arra utalt, hogy két brit szerző Michael Baigent és Richard Leigh nemzetközi bestsellerré vált könyvében (The Dead Sea Scrolls Deception) megvádolta a Szentszéket: azért nem hozza nyilvánosságra az ősi írások tartamát, mert az ellentmond a kialakult „szidó”-keresztény hitnek.

XXIII. János pápa, az Igazság Bibliájának szerkesztésére hívja össze 1962-ben a II. Ökumenikus Vatikáni Zsinatot, csupán egyetlenegy beszédet tudott elmondani, aztán hirtelen meghalt

Részlet a beszédéből: „Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a megtalált sumer első Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltárt és megmagyarázott. Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek (sumer, akkád, káld, babiloni) megmásított történelme. Szóval, kötve vagyunk valami ósdi judeizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten fia!”

Kenyértörésre kerül a dolog, mert vagy szakítunk a Vatikánnal és visszatérünk Nap Atyánkhoz és Napbaöltözött Nagyboldogasszonyunkhoz, vagy elveszünk végleg.

Ha megtesszük, akkor mi fogjuk elhozni ebbe a világba az emberiség spirituális és szellemi megújhodását

Nimród ősapánk szembeszállt Ábrahám bosszúálló istenével.

Mi megtesszük ezt valaha? Kiben van még ehhez bátorság?

Ők tudják az igazat. Mi nem merjük elhinni?

VI. Pál pápa:

A Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós őstörténetét, történelmi küldetését nem ismerő európai és egyetemes közvéleményt és átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását. Az iratok titkosságának feloldása ma még nem lenne megalapozott cselekedet, mert az emberiség nem érett az ismeretanyag lojális megértésére. Napjainkban még feszültségeket keltene az iratok közzététele. De el fog jönni, majd azaz idő, amikor őszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a magyarságot.

Az Igazság kimondása a kezdet:

Mivel pedig Jehovát nem tudom atyámként tisztelni, el sem ismerem. Függetlenül attól, hogy mára az eredeti Egy Igaz Istent lassan mindenkivel elfelejttetik. Aki pedig nagyon emlékezik, azt igen gyakran megölik. Nem ritka eset ez. Tudod, a vérvonal kötelez.

A Jehova által adott szabad akarat meglehetősen korlátozott. Hasonló ez ahhoz, mint mikor némelyek azt mondják. Ami a tied, az az enyém is, ami az enyém, ahhoz pedig neked semmi közöd. Ilyen az a szabad akarat, amit a héberek istene adott a sajátjainak. Valamint a szeretet abszolút hiánya.

Tessék nekem már megmondani, miért nem veszik észre az emberek azt a hihetetlenül egyszerű tényt, hogy nem a Minden fajok felett álló teremtő istent szerettetik velük, hanem azt a lényt, akire az Úr Jézus a János 8. 44-ben azt mondja, hogy “ti a Sátán atya gyermekei vagytok”. Az egyetemes judeokrisztianista egyházhoz semmi közünk nincs.

Mindenkinek van valami feladata. Nekem az a feladat adatott, hogy tanítsam az embereknek az igazságot. Nem pedig azt, amit a judeokrisztianista egyház elvár. Sokaktól megkapja a támogatást, de tőlem egész biztosan nem. Legyen nekik a hitük szerint. Meg nekem, nekünk is. Fölösleges a ködösítés. 2000 év elég volt. Mi nem hittérítők, hanem tanítók vagyunk. A Tanító mindazokat tanítja, akik kíváncsiak rá. Sosem erőszakos. A Tanító tudja, hogy a tudást nem erőszakolhatja rá senkire. Tehát nem félelmetes. Csak az fél, aki nem akarja, hogy tudj. Annak szemében azonban nem szálka, hanem gerenda a Tanító. Most pedig már a Világosságnak kell következnie. Nem elbizonytalanítva az amúgy is beteg emberiséget. Megmondom miért. Nem másért, mint azért, hogy rájöjj arra, hogy nem engedik meg neked az emlékezést. Már rég elvették Tőled Őseid és a nem zsidó Úr Jézus Szeretetét és Tiszteletét. A zsidóét azt szeretheted, de a tied nem. Neked nincs, mondják Ők. Nem lenne baj, ha közülük is egyre többen rájönnének arra, hogy a dolgok nem így működnek.” / Bodor Ernő /

A történelmünk folyamán mindvégig ádáz harcot vívtunk egy olyan erővel, amelyik nem csak megszentségteleníteni akarja a magyarság szakrális örökségét, hanem a teljes megsemmisítésünkre törekszik.

Úgy is fogalmazhatok, hogy hazánk földjét már hosszú ideje idegenek tiporják. Igaztalanul és mindeddig büntetlenül.

Ébredésünk és önmagunkra találásunk a kiút ebből az elnyomásból. Szellemi- és morális rabságunknak és vakságunknak véget kell vetni.

Ehhez kell a Fény. A Tudás elhozza a Fényt. Mi vagyunk a Tudás Népe, ezáltal a Fény népe is.

És kétségeink ne legyenek, a szakrális térben (az Égi Rendben) hajszálpontos az elszámoltatás!

Címke , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .