IGAZSÁG, VAGY GAZSÁG?

A hatalom, mely nem az Égi Rend szerint működik – bár ezt szeretné mindig elhitetni velünk – folyamatosan igyekszik Igazságként (törvényesként, jogosként) feltüntetni még a legnagyobb gazságait is. Sőt, leginkább azokat…

Ezért van az, hogy a törvény és az Igazság egyre távolabb kerül egymástól.
A jog egyre távolabb kerül az Erkölcstől.

Vannak erkölcsös és erkölcstelen törvények. Erkölcsösek azok, amelyek ténylegesen az emberiség többségének érdekeit védik. Viszont erkölcstelenek azok, amelyek a valóságban csupán az uralkodó hatalmasságokat védik.

Minden jogtiprást jogosnak beállítva követnek el.

A törvényeket emberek hozzák, emberi jog tehát áthágni azokat, ha úgy ítéljük, nem a közösség, hanem a törvényhozók érdekei szerint születtek.


A törvények csak törvények, és nem igazságok. Az igazsághoz pedig az olyan törvények állanak legközelebb, amelyek a legtöbb szabadságjogot merik biztosítani az emberek számára.


Életünk minden apró részletét igyekszik a társadalom szabályozni, pontosan mikor és hogyan taníttassuk a gyerekeinket, mikor és hogyan válasszuk vezetőinket, mikor hagyhatjuk folyamatos munkánkat abba és pihenhetünk valamennyit. Behálóznak már a szabályok, szabályok szabályozzák a szabálykészítést is, és ez az önmagára visszacsatolt művi rendszer kezd élhetetlen lenni…

De éppen ez a cél. Élhetetlenné, bizonytalanná tenni a mindennapi dolgokat is, hogy egyesek zavartalanul élősködhessenek, illetve zavartalanul végezhessék az aljas terveiket.

A világ jelen őrületéből – amit tervezetten és szándékosan idéztek elő – csak a Hagyományhoz és az Igaz Tudáshoz való visszatéréssel lehet megszabadulni. Erre kell építeni. Minden egyéb rossz.

Számunkra ez a Szkíta erkölcs, illetve az Égi Rend visszaállítását jelenti.

Jelenleg a törvények alapja az úgynevezett „római jog”, a Szkíta Erkölcs helyett. Ez mindent elmond.

(Ezért ítélhettek „jogosan” vérbírók bitóra szabadságharcosokat, ezért ér többet a bűnöző „joga” az áldozatétól. Ezért jó és védett üzlet a „jogi maffiának” /bírók, ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók…/ a törvények – helyesebben az erkölcsi normák – kijátszása, mint betartása.)

Hogyan jutottunk idáig?

Először a vallás megette a hagyományt, majd a filozófia megette a vallást, aztán a morál megette a filozófiát, azután az ész megette a morált, és végül az utolsó fázis: az őrület megeszi az észt.

Keskeny az ösvény.

Nem mindegy, hogy Szakrális Hierarchia működteti a társadalmat, vagy sátáni piramis.

Isteni Királyok Isteni Törvényeket hoztak. Sátáni vezetők pokoliakat.

Törvényt írni annyit jelent, hogy hatalmat ruházunk a szavakra. Akár a varázsige: a kimondásával irányíthatóvá válik a valóság.

Az Istenkirályok eltűnésével a vallás és politika lett a két méreg, amitől megőrült az emberiség.

Eljött a „feketefejűek” ideje. /A sumerok feketefejűeknek nevezték azokat, akik nem fogadták el az Égi Bölcsesség irányítását és az alapvető sumer erkölcsrendet./

Időt változtató, Múltat törlő, Törvényt döntő
Vad szélvihar, Eget ostromló orkán tombolt.
Elsöpörte Fény-úr országának régi, igaz rendjét.
A jó királyok kora immár végleg odalett.

A „feketefejűek” új világrendje és törvényei alapjaiban rengették meg a sumer égi erkölcsrendet.

A sémiták saját fajukkal szemben annyira elfogultak voltak és annyira irigyelték a virágzó sumer társadalmat és gazdaságot, a fényes isteni teremtést, hogy mindenáron meg akarták szerezni az irányítást, a hatalmat és kizárólag a saját maguk számára. Megkezdik a sumer őslakosság módszeres pusztítását, szolgasorba juttatását:

  • minden vezető állásba feketefejű kerül
  • betiltja a sumér nyelvet,
  • a sumér hitvilágot, hagyományokat és mítoszokat betiltja illetve tartalmukat meghamisítva átírja érdekeinek megfelelően, így pl. Innana szűz-anyából Istar harc és szerelem istennő lesz, Nimródból, pedig Gilgames.
  • bevezeti a templomi prostitúciót, ami a nők kötelező templomi szexuális szolgáltatását jelenti,
  • új vallást és hitvilágot rendel el, melyben a véreskezű és bosszúálló Marduk-ot kell tisztelni,
  • a földtulajdont privatizálja, vagyis feketefejűek kezébe adja,
  • az őslakos suméreket úgy megadóztatja, hogy azok nyomorúságukban kénytelenek magukat rabszolgának eladni a feketefejű újgazdagoknak,
  • a magzatelhajtást súlyosan bünteti vagyis a templomi prostitúcióban megalázott nőt bünteti, ha nem kívánja az így fogant gyermeket megtartani.

A nép menekül illetve ellenáll. Az ellenállást a kusita hunok szervezik.

Megszerezték maguknak egyes északi hun-szkíta népek támogatását, akiknek lovas harcmodora egyeduralkodóvá tette Asszíriát.
/Az asszír név a sumer assa-ur szóból ered, ami a ló urát vagy lovas uralkodót jelent. Ezek az assa-ur -ok (ebből jött a huszár szavunk) mint zsoldosok szolgálták ki az asszír uralkodókat./
Ez „az önfia vágta sebét” tipikus esete, amikor egyesek eladják a lelküket.”

Átírták és meghamisították az eredeti vallási tanításokat. Az igaz és szerető Isten helyére a sajátjukat tették, a Sátánt.

(XXIII. János pápa, az Igazság Bibliájának szerkesztésére hívja össze 1962-ben a II. Ökumenikus Vatikáni Zsinatot, csupán egyetlenegy beszédet tudott elmondani, aztán hirtelen meghalt… Megölték.

Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a megtalált sumer első Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltárt és megmagyarázott. Senki nem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek (sumer, akkád, káld, babiloni) megmásított történelme. Szóval, kötve vagyunk valami ósdi judeizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten fia!

XXIII. János pápa

Ezért követhettek és követhetnek el azóta is minden embertelenséget a vallás és a politika nevében.

A vallás megölte, kiirtotta a Hagyományt és az Ős Tudást, a politika pedig lerombolta a morált és a józan eszünket.

Amikor II. János Pál pápa fogadta a perui indián őslakók küldöttségét. A perui indiánok – a jelenlevők meglepetésére – egy Bibliát nyújtottak át ajándékul a pápának a következő szöveggel:

Ezt a Bibliát visszaadjuk a római egyház fejének, mert ezzel a könyvvel irtották ki népünket azok, akik ezt a „vallásunknak” hozták.

Hasonló módon jártak el az Afrikaiak:

Amikor bejöttek, egy Biblia volt a kezükben, nekünk pedig földünk volt. Megtanítottak minket csukott szemmel imádkozni. Amikor kinyitottuk a szemünket, egy Bibliát tartottunk a kezünkben, és övék volt a földünk…

Megváltoztatták a kultúránkat, a nyelvünket. Az új nyelv és vallás egy távoli világból, engedelmes rabszolgává tett minket, akiknek állandóan dolgozniuk kellett. Minden alkalommal, amikor kiálltunk a szabadságunkért, viszályt vetettek, fegyvereket adtak, hogy megöljük egymást.

A brit papok kihasználták a hadviselésünket, és harcost csináltak a gyerekeinkből. Vad harcosok harcolnak az elnyomóink nevében és testvéreik ellen.

Elhitették a gyerekeinkkel, hogy az egész világ az ő nyelvükből és a Bibliából áll.

Olyan italokat hoztak nekünk, amiket nem ismertünk, betegségeket, amelyek megbetegítettek és gyengítettek. Nagyvárosaikban szolgaságba vetették őseinket, hogy építsék nekik azokat a csodálatos épületeket, utakat, alagutakat és templomokat…

Mérget szórtak a földünkre, elpusztítva a növény- és állatvilágot az ő érdekeik miatt. Nagy fájdalmakat és halálos szenvedéseket vetettek el…

Azok, akik először sunyin jöttek, kegyetlenül bántak velünk, és a barátaik, akik utánuk jöttek, hogy véget vessenek ennek a kegyetlenségnek, meghódítottak minket. Akik ma jönnek, ugyanazzal a rendszerrel folytatják a megszállást…

Nem akarjuk, hogy az önkéntes orvosaik rajtunk teszteljék az új gyógyszereiket, biológiai fegyvereiket és betegségeiket!

Nem fogadjuk el az élelmiszersegélyeket, ami valójában kizsákmányolás, az imperialista gyarmatosítás eszköze.

Elutasítjuk szegény nyelved, ami megnehezíti, hogy megértsük egymást a testvéreinkkel, és elfeledteti velünk dalainkat, meséinket!”

Usman Seben beszéde az angol királynőnek, 1997.

Ez a történet, persze, nem ért véget, a mai napig tart a tér-időben, melyben egyik kultúrkorszak váltja a másikat.
De a lényeg mit sem változott: a nap arcúak küzdenek a feketefejűekkel, a világ világossága a vakvilággal.

AZ EGYÉN SZEREPE KIEMELKEDŐ, KIK AKARUNK LENNI, KIK VAGYUNK, MELYIK URAT SZOLGÁLJUK LELKIERŐNKKEL.

Nos, adott a kérdés:

Mi, a Szkíták és Hunok egykor dicső népének örökösei mikor mondjuk ki végre, hogy elég volt az évezredes tiprásunkból, kifosztásunkból, nyelvünk, kultúránk pusztításából, hagyományaink, ősiségünk lerombolásából, valódi gyökereinktől való elszakításból, a minden téren való ránk telepedésből, javaink ellopásából?

Vagy „van az a pénz, amitől a mi hajunk is korpásodik”?

Alamizsnákért, félelemből és/vagy érdekből inkább továbbra is kiszolgáljuk az elnyomóinkat?

Alamizsnákért, félelemből és/vagy érdekből inkább továbbra is szemet hunyunk a sok-sok éve tartó, párt-független (mind ugyanazon kutya kölykei) és egyre pofátlanabb lopásaik fölött, és a teljesen egyértelmű hazaárulásuk fölött?
(Nem vesszük észre, hogy a végtelenül primitív „jó zsaru-rossz zsaru” játékot játsszák velünk, miközben kifosztanak mindenünkből, és tehetetlen rabszolgákká tesznek?)

A feketefejűek hűbéresei a pártok és a politikusok. Bitorolják a közhatalmat. Népképviselet helyett a saját érdekeiket szolgálják. Ez nyílt hazaárulás.

Az igazság arca félelmetes, megpillantása pedig halálos, akár a medúzafőé. Annak azonban, aki véletlen folytán – avagy állandó keresés révén – megtalálta hozzá az utat, végig kell azon mennie, akkor is, ha számára nem lesz többé nyugalom és vigasz, és ha ezért senki sem mond neki köszönetet.

Azonban a gonosz ideje is lejár hamarosan, a végső tombolása a vesztét hozza el.

Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni.

A hamis tudás és hamis hit kettőssége helyet fog adni az Igaz Tudás és Igaz Hit egységének.

Hagyomány és Ős Tudás egysége

Íme, én, „nevesembiztos”, az ősök titkos tudásának őre szólok:

Van a világon egy csudálatos nagy fa, amelyiknek kilenc elhajló ága van, mindenik egy-egy erdővel vetekszik. Ha elkezdenek kavarogni, imbolyogni, onnan támad a szél. Olyan csudálatosan nagy fa ez, hogy nemcsak a Hold jár el az ágai között, hanem a Nap is. De ezt a fát csak az leli meg, hogy hol van, merre van, aki foggal született, oszt kilenc álló esztendeig nem vesz a szájába a tejnél egyebet. Az meg tudnivaló, hogy a táltos az ilyen. Mert ez a csudálatos nagy fa olyan helyen nőtt, hogy csak az ilyen tudományos férhet hozzá. A világfát csak a táltos képes megmászni.


„Minden Belőled, Te Mindenben.”

„Beszéltem, Testvéreim – most a szívemben újra csend és béke honol!”
Ne legyen nyugtalan a szívetek!
Legyenek fényesek a nappalaitok és csendesek az éjszakáitok!

-a „fogadós”-

Címke , , , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

véleményem:

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .