VÍZIRÓZSA VIRÁGÁBÓL ÉGRE PIRKADÓ HAJNAL

„Íme, én, nevesembiztos ősök tudásának őre, szólok BOLDOGASSZONY nevében”:

Napbaöltözött Nagyboldogasszony Anyánk szitáló ködnél finomabb szellemanyagából vízirózsa kelyhében leánnyá testesült.


Istenanyánk, a homlokán Holddal ékes Boldogasszony elfoglalta a Földet. Férje, Istenatyánk, a Naporcájú pedig a fölső egeket.

Az Ős-Sejtés homlokán Holddal ékes Istenanyánkba szorult.

Ezt a nőstények, minden faj nőstényei tovább adják nőstény ivadékaiknak.

Ez az oka, hogy az ősök szellemanyagából a leánynak elegendő négy rész. A fiú gyerekbe öt szükséges, mert bele nem szorul az ős-sejtelemből.

Istenanyánk ereje alkotó.

Mindenikben van hatalmasság, mindenikben van erősség, mindenikben van gyöngédség, mindenikben van szeretet.

Hímben hím erősség, hatalmasság, gyöngédség, szeretet, nőstényben nőstény hatalmasság, erősség, gyöngédség, szeretet.

A szkíta-hun-magyaroknál az Élet Vizéből fakadt Nagy Boldogasszony a nyolc virágú Lelkek Anyja.
A nyolc virágból hét az égben maradt egy pedig majdan leszáll a Földre, hogy az Atya Másának a Párja legyen. A szkíta-hun-magyar mitológiában Nagy Boldogasszonynak hét lánya van, ők a Kis Boldogasszonyok.


Minden boldogasszonynak van egy feladata, amiről gondoskodik. A szkíta-hun-magyar mitológiában ezért hét rétegű az ég, vagyis a lelkiség, az asztrál sík. Ez a hét élet virág sokasította be az egeket égi lakó Szellemekkel, An-Gal -okkal. Ezt nevezik ma angyali hierarchiának.


A sumer-szkíta-hun-magyar mitológia, szellemi látás szerint az ég 7 rétegű és a föld is 7 rétegű.
Az ég a lélek a föld pedig a tudat minőségeit, “rétegeit” szimbolizálja, jelképezi, ez azt is jelenti, hogy amilyen tisztaságú a lélek olyan fejlettségű a tudat, mert, ahogy a mennyben úgy a földön is.
Amilyen a lelked olyan a tudatod, amilyen a tudatod olyan a valóságszinted, a világod.


Az, hogy milyen volt ez a moralitás, mely az emberi kapcsolatokat irányította, kiderül az általuk alkotott isten képből, mert amilyen az istenkép, olyan a világkép és az emberkép.

Ebben a teremtésben az ember sem egy félre sikerült selejt, aki eredendően bűnös lenne.

Az Egy Isten pedig nem haragvó, bosszúálló, magát dicsőítő, hanem Alkotó a Szellem Világosságában,
a Lélek tisztaságában és az Élet Erejében.


Amikor az Ég el lett választva a Földtől, az Em-Bar a Mennyből a Földre helyeztetett. Tehát nincs semmiféle száműzetés a mennyei édenből, nincs alábukás, inkább inkarnációról, az Iz-Ten teremtette szellem-lélek-erő testetöltésről beszélhetünk.
A Földi Emberi élet a kos világhónapjával indult és az emberpárt az égi szárnyas kos kísérte a földre,
majd a földön egy hatalmas fához vezette őket.
Ez a fa a Tudás Fája.

Ekkor szózat hallatszott az Égből, amely felkérte az ember Párt, hogy egyen a tudás gyümölcséből, tudatosuljon a bölcsességben és folytassák a teremtést a földön.
Itt a tudás,
a tudat, az öntudat és a gondolkodás Isten ajándéka az embernek.


Ebből az ősi teremtésből, Isten képből és Ember képből alakult ki
az a Szeretet Vallás, ami még hosszú időn keresztül kísérte az ember teremtő munkáját a földön, amíg bűnbe nem esett.
A bűn pedig az isteni moráltól, a szellem világosságától, a szeretettől való elfordulás volt.
A hármas egység felbomlása és a polaritásba, kettészakadásba, meghasonlásba zuhanás.

A sumer-szkíta-hun-mahgar hitvilágban nem létezik az eredendő bűn fogalma.

Ebben az ősi, eredendően tiszta teremtés történetben az Em-Bar vagyis az első emberpár eredendően jó.

A teremtés nem káosz, hanem a világos szellemi rend hármas lényegű törvényszerűsége. Ez a hármas egység minden dimenzióban, minden síkon ebben a háromlényegűségben nyilvánul meg, vagyis a szellemi rend megnyilvánul a lelki síkon és az anyagi világban is törvényszerűségek által, amelyek egymásnak megfelelnek, analógiák.

Ezeket a törvényeket a Dingir-ek vagyis Isteni Lények, tündérek, szentek közvetítik, az An-Gal –ok, az angyalok közreműködésével.


Az első emberek megszeppenve kérdezék:

Ki vagy te szitáló ködnél finomabb szellemanyagból körtefa lombja közt lebegő szépséges asszony?

Teremtő anyátok vagyok, az EGY-ÖRÖK-ISTEN Asszony-Fele!

Isten Atyánk a felhők mögül rájuk derülvén szóla:

Teremtő atyátok vagyok, az Egy-Örök-Isten Férfi-Fele.

Tik is két félből vagytok együtt Egy Ember. Ez bennetek, az Ős-Ikerörvény egyensúlya, mely a Nagy Kerék meglódíttatása óta a Létezés biztosítéka.
EZ A REND!

HATALMAT ADUNK NEKTEK E FÖLDÖN, – A FÉLIG-MEDDIG EMBEREK HOZZÁTOK IGAZODJANAK, HOZZÁTOK, KIK SEJTETEK, ÉREZTEK, ÉSZLELTEK ÉS TUDTOK!

EZEKET MEGELŐZŐ EMBER-ERÉNY NINCSEN ISTEN-TŐL.

AMAZOK LÁBATOK TAPOSTA ÖSVÉNYEKET JÁRJANAK, HOGY BENNÜK IS TEREBÉLYESEDHESSÉK ISTENSÉGÜNK CSIRÁJA.


Ebben az időben nem voltak még országhatárok, mindenki szabadon közlekedett, a föld isten tulajdona volt, amit bárki szabadon megművelhetett.

A jólelkű sumerek nem ismerték a gonoszságot, a cselvetést, a csalást és a bűnt úgy általában, hiszen vallásuk és Istenképük teljesen nélkülözte ezeket a tulajdonságokat. A városok ekkor még nem voltak fallal körülvéve, nem volt hivatásos katonaság, mert nem volt rá szükség addig, amíg a feketefejűek fel nem rúgták az együttélés szellemi-rend szerint megnyilvánuló szabályait.

A sumérek fekete fejűeknek nevezték azokat, akik nem fogadták el az égi bölcsesség irányítását.

A fekete fejű jelképezi a sötét lelkűséget, a homályos szellemiséget. Feketefejű, mert eltűnik a feje körül a fénylő aura, amit a középkorban, még „látó” beavatottak glóriaként ábrázoltak.

A sumer társadalomnak a moralitása nem engedte meg sem a bosszút, sem a kegyetlenkedést, mert bűnös ember nincs, csak tudatlan, aki nem tudja, hogy mit tesz.

A teokráciában a mágus-papok szervezték a társadalmi életet, a művelődést, a mesterségek tanítását és a befogadott feketefejűek szép lassan a társadalom élő részévé váltak és azonosultak az átvett szellemi-lelki értékekkel, mi által lélek költözött beléjük. Tehát az akkád-sumer és a perzsa-sumer ellentét nem faji ellentét volt, hanem az istenkép, a világkép és a moralitás különbözőségéből adódott, amik pedig tanulhatók és elsajátíthatók.

Azonban a befogadott feketefejűek visszaéltek a sumer vendéglátók szeretetével és szemet vetettek azok házára, szépen művelt földjeire.

A feketefejűek cselvetésének áldozata lett a mágus-pap-király, akinek utódja feketefejű gyilkosa lett.

Ennek az alantas vágyaktól vezérelt, műveletlen népnek az inváziójával a sumérek nem tudtak mit kezdeni, ugyanis ez a teokratikus vezetésű, szellemi-lelki irányítású társadalom felkészületlen volt a morális züllés, és az érzéki vágyaktól vezérelt erőszak ellen.

Az, hogy milyen volt ez a feketefejű „moralitás”, mely az emberi kapcsolatokat ezután irányította, kiderül az általuk alkotott isten képből, mert amilyen az istenkép, olyan a világkép és az emberkép:

A feketefejűek megbuktatják a mágus-pap-királyok teokratikus uralkodását, megszűnik az egynyelvűség, a semiták és a sumerek nyelvéből megszületik Hamurabi idején az akkád és megszületik egy új felfogás, új rend, új szellemiség de az addig létező moralitás és lelkiség nélkül.

Én-Ki -ből Ea lesz aki megöli az Atyát, a Teremtő Szellemet és létrehozza az új istent Mardukot, aki viszont a teremtő Szentlelket, az égi Szűzet (Tiamat) öli meg, majd kivégzi saját apját Ea-t is, hogy csak egyedűl Ő maradjon a “világ ura” (Enuma Elis sémi teremtés történet változat).

Marduk az embert, az ő népét úgy teremti, hogy megöli “hadvezérét” Kingut és a véréből valamint a föld sarából meggyúrja saját teremtményét. Ez a lény tehát bűnben születik.

Ebből a torz teremtésből torz isten születik, ebből pedig egy torz világkép és emberkép, amelynek alapját az erőszak és az anyagvilági vágyerők képezik.

A teremtő tiszta szellem, a morál, a szeretet és az Isten-Anyai Lélek eltávozik a földről. Kivetül a sötét lelkű önző, szenvedélyember lelkisége a külvilágba és ez a démonikus lény istenként manifesztálódik.


A sátán veszi át az uralmat a Földön. Napjainkban pedig a végső tombolásának lehetünk a tanúi.

A hatalomátvétel megtörtént a Szent Szellem és a Szent Lélek irányítása helyett az anyagi világ vágyerői ragadták magukhoz az azóta is általuk bitorolt hatalmat:

Hamurabi diorit oszlopba véseti kemény és kegyetlen “szemet szemért, fogat fogért” ideológiájú hírhedt törvényét. A sátáni eszközök semmit sem változtak azóta:

Megkezdi a sumer őslakosság módszeres pusztítását, szolgasorba juttatását. A Hamurabi Kódex eredményeként

  • minden vezető állásba feketefejű kerül
  • betiltja a sumér nyelvet,
  • a sumér hitvilágot, hagyományokat és mítoszokat betiltja illetve tartalmukat meghamisítva átírja érdekeinek megfelelően, így pl. Innana szűz-anyából Istar harc és szerelem istennő lesz, Nimródból, pedig Gilgames.
  • bevezeti a templomi prostitúciót, ami a nők kötelező templomi szexuális szolgáltatását jelenti,
  • új vallást és hitvilágot rendel el, melyben a véreskezű és bosszúálló Marduk-ot kell tisztelni,
  • a földtulajdont privatizálja, vagyis feketefejűek kezébe adja,
  • az őslakos suméreket úgy megadóztatja, hogy azok nyomorúságukban kénytelenek magukat rabszolgának eladni a feketefejű újgazdagoknak,
  • a magzatelhajtást súlyosan bünteti vagyis a templomi prostitúcióban megalázott nőt bünteti, ha nem kívánja az így fogant gyermeket megtartani.

A nép menekül illetve ellenáll. Az ellenállást a kusita hunok szervezik…

ÉPPEN, AHOGYAN NAPJAINKBAN IS.
EZ A MAGYAROK KÜLDETÉSE:

„Ez a történet persze nem ért véget, a mai napig tart a tér-időben, melyben egyik kultúr-korszak váltja a másikat, de a lényeg mit sem változott. A nap Arcúak küzdenek a Feketefejűekkel, a Világ Világossága a Vakvilággal. Az EgyÉn szerepe kiemelkedő, kik akarunk lenni, kik vagyunk, melyik urat szolgáljuk lelkierőnkkel.”

De ne csüggedjetek:

Emeld fel a szemedet az égre,
Hajnalcsillag ragyog a sötétben.
Felragyog a hajnalcsillag,
Ne aludj el, mindjárt nappal virrad!

Azután egy hatalmas jelkép tűnt föl az égen: egy asszony, akinek a Nap volt a ruhája, lába alatt a Hold, a fején pedig korona tizenkét csillagból.

Jelenések 12:1

„Ha az ő emléke megmarad, az Ő NÉPE MAGÁRA TALÁL!”

Kajafás

„A régiek hallották az Ég szavát. Hallották, mert ügyeltek rá.
Ezért voltak erősek.”


„Minden Belőled, Te Mindenben.”

„Beszéltem, Testvéreim – most a szívemben újra csend és béke honol!”
Ne legyen nyugtalan a szívetek!
Legyenek fényesek a nappalaitok és csendesek az éjszakáitok!

-a „fogadós”-

Címke , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

véleményem:

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .