BIRKÁK ÉS KOSOK

„Az égő hodályból a birkanyájat nem lehet kihajtani. Nem mozdulnak, megfulladnak a füstben, vagy bennégnek. De egy kos ki tudja vezetni őket, mert a nyáj követi a kost.”

„Nálunk ezer éve irtják a kosokat.”
(Király B. Izabella)

(A nyílt ütközetben legyőzhetetlen magyarságot az ármány, az orgyilkosság, a hazugság fegyverével, legjobbjainak a likvidálásával tették tönkre.)

Az ősi magyar (szkíta) államforma a NEMZETGYŰLÉS volt. A népfelségjog alapján, a királyon keresztül az egyes magyar ember saját, személyes akaratát érvényesítette, érvényesíthette. A magyar nemzet (és az egyes ember) szabadságjogait maga biztosította magának. Mikor minden gazdasági és fizikai (hadi) erejével a királyt támogatta, akkor minden egyes magyar önmagát támogatta. A magyar nemzet ugyanis maga adott magának alkotmányt (alaptörvényt), azt nem egy király kegyeiből kapta. Amíg ez így volt, a Turul-dinasztia háborítatlanul, a nemzeti közösség megelégedésére vezette az országot, a birodalmat. Abban az időben föl sem merült, hogy egy nemzet királya más érdekeket is szolgálhatna, mint a közös érdeket, s hogy az egyes embernek a személyes érdekei alapvetően eltérjenek a nemzeti közösség érdekeitől.”
(Király B. Izabella)

(„Az Aranybullát nem egy párt vívta ki. Azt az egész nemzet együttesen kényszerítette ki a királytól, mivel a Szabad Magyarok eszméjét az egész nemzet a magáénak tudta. Jelen korunk valós állapotának semmi köze nincs a Magyar Nemzet ősi jog szerint érvényes létformáihoz.”)

Nagy a baj. Ég a hodály, de a birkanyáj nem mer mozdulni, inkább csak áll és béget. Csak a kosok esze és bátorsága menthetné meg őket, de „nálunk ezer éve irtják a kosokat”

(„A Kusok nemzetsége az ős Atya leszármazottjaként a Kos csillagképből eredezteti magát. Ők képezik a HUN-GAR földi népét, akiknek karizmatikus őshazájuk a MUL – LU – HUN – GA a “HUN EMBER HÁZA”, A Kos az égen. A termékenyítő erő, születés és újjászületés, újrakezdés szimbóluma. Nimrud az égi pásztor jelképe a kos csillagképben. Ő az ki népe eredetét bizonyítja. Az égen jól látható, hogy két fia van. Az Orion-kos csillagképből indul az ikrek csillagserege, a “pásztor két fia”: Magyar és Hunor (MAH – GAR, HUN – GAR), a Csodaszarvas regénk ősalakjai. A Napvallású Szkíták és Mágusok ősét, a mitológiai Kust, Nimród [Ménrót] ősatyját Napként tisztelték, Magógnak és Mágusnak is nevezték.” A NAP HŐS PÁRDUCA volt a neve. A KUSOK azok, kikhez „Alászállt a Királyság az Égből”. Ők voltak annak a Tudásnak a birtokában, amit utódaik, a mágusok (MAG-ŐSök) képviseltek, kik később a médek egyik törzsévé váltak. A Sumeroknál a királyi törzs a Kusok törzse volt, belőlük lettek az özönvíz utáni első királyok. (Kus = Tana) Tana fia Nemere, a gigász, óriás, aki „az úr véréből született”, ekkor lemegy Babilonba és „ostromolni kezdi” az istenek honát, azaz a Mennyek országát. Bölcs és hatalmas vezér volt, az Úr kegyeltje, kit átok nem érhetett. Hatalmas vadász volt ő az Úr előtt. Az Orion csillagképpel azonosították és Kus Hős Párduca néven emlegették.”)

Most még más a világ fejedelme. Egy ideig ő kapta meg a világ fölötti uralmat. Az ármánykodó idegenek, „feketefejűek” és hazaárulók is őt szolgálják már hosszú ideje. Miattuk „ég a hodály”.

Erre az ördög fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát. „Mindezt a hatalmat és dicsőséget neked adom – mondta –, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.”

Lukács evangéliuma

A világ nagy része leborulva hódol. (Ahogy meg is van írva…) A politikai-, vallási-, gazdasági „elit” főleg. Nincs olyan kormány, amelyiket engednék működni, ha nem hódol be. Mind kontroll alatt áll, ha elhisszük, ha nem.

Tudjuk, ki ez a világ fejedelme: „a vádló, és a kezdettől hazug és embergyilkos”!

Mi, Magyarok, már sokat harcoltunk ezzel a rosszal, ült már sokat a nyakunkban a világ fejedelme, kellett hódolnunk neki akarva-akaratlan, fogcsikorgatva, sírva, kompromisszumokat kötve, és túl gyakran érezhettük úgy, hogy mindig ő kerekedik felül, mert mindig fogást talál rajtunk.

Miért ilyen sebezhető és védtelen az ármánnyal szemben a Magyar Lélek?
Miért viselkedünk „birkákként”?

Ugyanazért, amiért a sumerok is egykor:

„A jólelkű sumerok nem ismerték a gonoszságot, a cselvetést, a csalást és a bűnt úgy általában, hiszen vallásuk és Istenképük teljesen nélkülözte ezeket a tulajdonságokat. Azonban a befogadott feketefejűek visszaéltek a sumer vendéglátók szeretetével és szemet vetettek azok házára, szépen művelt földjeire. Ennek az alantas vágyaktól vezérelt, műveletlen népnek az inváziójával a sumérek nem tudtak mit kezdeni, ugyanis ez a teokratikus (Isten általi uralkodó) vezetésű, szellemi-lelki irányítású társadalom felkészületlen volt a morális züllés, és az érzéki vágyaktól vezérelt erőszak ellen. Az, hogy milyen volt ez a feketefejű „moralitás”, mely az emberi kapcsolatokat ezután irányította, kiderül az általuk alkotott isten képből, mert amilyen az istenkép, olyan a világkép és az emberkép.”

„Ha a nép elfordul saját Védelmező Istenétől és ahelyett más nép védelmező istenét imádja, aláveti magát ama népnek is, melynek istenét elfogadta. Az emberek vakságukban hamis istent imádnak, valójában Ármányt (Sátánt).”

Miért ragaszkodunk mégis hozzá?
Miért hallgatunk még a hazugságaira?
Miért engedjük, hogy duruzsoljon a fülünkbe?
Miért talál rajtunk fogást a gonosz?

Mert van hozzánk kapcsolópontja.
Mert van mire rátámaszkodnia,
mert van hol megfognia bennünket.
Mert hagyjuk.

Mikor tudjuk kimondani, hogy: „jön a világ fejedelme, és énbennem nincsen semmije”?
(Aki legutóbb ezt ki tudta mondani, Ő is Kos volt, „Nimród unokája”, Magori Mágus.)

Érdekből, félelemből, lustaságból, butaságból hiszünk a hazug szavaknak.

“Bár az erdő zsugorodott, a fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.”
(A hazugság akkor is hazugság, ha nemzetinek látszó csomagolásban tálalják, hogy könnyebben bevegyük!)


Ugyanaz a féreg rág most is, mint régen is.

  • Az idegenek tulajdonszerzésének, hatalmi befolyása növekedésének a magyarság rovására – immár semmi akadálya. (Ezt biztosítják a NATO-fegyverek, és a nemzetközi politikai szervezetek.)
  • A tulajdonától megfosztott magyarságtól a legelképesztőbb ötletekkel, legalább ötvenféle adót szednek.
  • A lakosság tömegeihez képest egyre jobban megfizetett köztisztviselők közreműködésével ma is a legkülönbözőbb címeken adóztat, bírságol, ellenőriz a közigazgatás.
  • A „pénzügyi zavarok” világméreteket öltöttek. Elvették tőlünk a pénzverés jogát, pénzügyeinket a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap ügynökei intézik.
  • A magyar bábkormány jó áron bérbe adta – eladta – a nemzeti jövedelmeket (jövedelem-forrásokat) idegeneknek. Naponta emelik a létfontosságú élelmiszerek és alapvető szolgáltatások árát. Arról nem is beszélve, hogy a só nem elég sós, a cukor nem elég édes, a fűtőgázban egyre kevesebb az energia.

Helyzetünk a középkori magyar helyzethez képest is tragikusabb, mert nincsenek „kosok”, nincsenek a népnek alkalmas vezetői. Elevenen eltemették Tonuzobát, felnégyelték Koppányt. Vazul szemeit kitolták, fülébe ólmot öntöttek, mert azt mondta, nem akar látni és hallani idegen papokat! Tőr, méreg, vadkan, vadászbaleset, eltévedt pisztolygolyó és „népbírósági” ítélet végzett a magyar nemzet legjobbjaival. Ma a pénz, a Soros Alapítvány képezi a nemzet vezetőit a legkorruptabb, legjellemtelenebb jöttmentekből. („Kamaraispánok, pénzváltó-, só- és vámtisztek országunkbeli nemesek legyenek. Izmaeliták és zsidók ne lehessenek.”)
Mostanában több magyarázkodó tanulmányt olvasva kitűnik, hogy egyesek óriási kényszert éreznek a zsidókat biztosítani arról, hogy mi nem vagyunk antiszemiták. Jobb lenne megvizsgálni inkább, hogy miért is kényszerült pl. II. András is erről rendelkezni az Aranybullában. Tanulságos lenne megvitatni azt is, hogy Ábrahám fiai (a zsidók és az arabok) hogy, s mint forgolódtak akkoriban is a pénzügyek körül.
(Király B. Izabella)


Pártokban és szavazásban bízni felesleges. Egyik kutya, másik eb.
Közben a „hodály” egyre jobban ég.

„A fák továbbra is a fejszére szavaztak, mert a nyele fából volt, és azt hitték, hogy közülük való.”

A liberális, baloldali „ellenzékről” beszélni sem igazán érdemes, hazaáruló-, nemzetvesztő bagázs egytől egyig. A „baloldali”és liberális ellenzék (a „luxusbaloldal”) hiteltelen és a nemzeti értékeinkkel teljesen ellentétes érdekek vezérlik. Egyetlen „pozitívumot” lehet róluk mondani: legalább nem hazudják magukat nemzetinek. Ettől persze még nem csökken a bűnük és a károkozásuk.

A „NER” már kényesebb kérdés, mert sokan köztük vélnek kosokat felfedezni. Sajnos, sokan nem látják, nem akarják látni, hogy ők is a rendszer részei és haszonélvezői.
A „Nemzeti” csomagolás még mindig sokakat megtéveszt.


Orbán Viktor miniszterelnök (és kormánya) szerint a 2010-es országgyűlési választáson ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS köttetett, ezzel egy új rendszer született. Ennek a neve a Nemzeti Együttműködés Rendszere, röviden: NER. Az egyharmad szavazattal szerzett kétharmad hatalom birtokában kiépített NER azonban nem nemzeti és alapja sem a társadalom széles tömegeinek az együttműködése. A NER hatalmának forrása nem a népakarat. Több, mint egy évtized elteltével egyre nyilvánvalóbb, hogy nem is az általános népjólét előmozdítása a célja. (Pedig olyan kevesen vagyunk, és olyan kevéssel beérnénk…) Nincs társadalmi béke, sem szabadság, sem egyetértés… Épp a rendszerből adódóan nem is lehet.

A nemzeti szimbólumokat, ahelyett, hogy védelem alá helyezte volna lejáratta, kiüresítette, olcsó áruvédjeggyé, gúny tárgyává tette. (Lásd Aranybulla film és társai…) Árpád nemzetsége, a magyarság szent arany-madara a Turul, 2Rule-sport márka lett. Bálványosvár, az ősi pogány magyar kultuszhely ma már „tusványos”. A „keleti nyitás” a történelmi magyar hagyományőrzést gigantikus giccsparádévá tette, a halszagú atyafiság helyébe az alapjában szintén hazug „lovasnomád-magyarság” képet erőlteti. (Mongol-Türk vonal) Turán-Irán helyett is csak Turán-t. A székely ősök tanácsdombja, a száz hársfával körülzárt Körültáj „kurultáj” lett!

Nemzeti jelszavakkal folyik a nép kizsákmányolása, a nemzetet illető közvagyon kisajátítása, az ország további eladósítása.

Egy ország vezetőinek mindenben példamutatóan kellene elől járnia, ehelyett a NER-elit életvitele gátlástalan, harácsoló, pazarló, környezetpusztító. Alapvetően erkölcstelen.

Kormányzás helyett csak üzletelés folyik, aminek a hasznát nem, de a kockázatát a nemzeti közösség viseli.

Nincs működő gazdaság, csak felelőtlen pénzügyi spekuláció. A pályázati és lobbi rendszer maga a korrupció.

A pénzpolitika egyértelműen hazaáruló. A MNB már csak nyomdaipari szolgáltató. (Kétszintű a bankrendszer, magánbankoknak „pénzteremtési” joga van. A semmiből teremtett pénzzel viszont megszerzik a nemzeti közösséget illető valódi vagyont, elsősorban a földet, és az államot illető monopóliumokat.)

A NER elit nem vesz tudomást az intő jelekről: Tíz körömmel ragaszkodnak a ma már tarthatatlan politikai és közgazdasági doktrínákhoz. A növekedést, versenyképességet hirdető környezetpusztító, kizsákmányoló, globalista gazdaságpolitikának sürgősen hátat kellene fordítani.

Hátraarc helyett dafke-politikával, csak azért is még több műfű, térkő, kisvasút, stadion, szállodasor, autópályák, még több fakivágás, nádirtás, még több glifozát…

A NER legnagyobb bűne, hogy amit sürgősen tennie kellene és tehetné is, nem teszi. Az új világkorszak küszöbén, amikor a civilizált emberiség nagy döntések előtt áll, valóban példamutatóak lehetnénk. Természeti adottságaink lehetővé teszik az önellátást alapvető élelmiszerekből. Ez nem csak népegészségügyi, foglalkoztatás-politikai, de biztonság-politikai kérdés is. A legelső lépés kellene, hogy legyen a szuverenitásunk visszaszerzéséhez vezető úton. Ehelyett a magyar kormány a leghatározottabban szembemegy a józan ésszel és a magyar társadalom alapvető érdekeivel.

A probléma nagyon súlyos. Egyének, kisebb-nagyobb közösségek igyekeznek, kétségbe esetten próbálkoznak, de a túlélést nem oldhatják meg munkás-szövetkezetek, kis zöld és öko-közösségek, önellátó ökotanyák. Különösen nem, a hatalom ellenében.

A NER-ben a kormány azonos az állammal, az állam azonos Orbán Viktorral. Ez nem is volna baj, ha Orbán valóban az országot és népet szolgálná. Erre – a személyiségében, és a kapcsolataiban rejlő több ok miatt – egyre inkább képtelen.”
(Király B. Izabella)


A szakrális hierarchia helyett álnemzeti diktatúra épül, melyben parancskövető ostobákkal veszi körbe magát a vezetés, őket helyezi pozícióba. Nem csoda, ha összedől lassan minden. A hízelkedők nem merik szembesíteni a vezetőt a valósággal, a hibákkal, pedig még a római császár mögött is volt egy szolga, aki folyamatosan az alábbi mondatot sugdosta az imperátor fülébe: „Tekints magad mögé! Ne feledd, hogy ember vagy!” Azt meg főleg nem merik megmondani, hogy „Te tetted ezt király!” (Nem csak Brüsszel meg Soros…)

Érdem és jellem helyett a parancskövetés, jellemtelenség lett a mérce. Nem elítéljük és megvetjük a tolvajokat, számlahamisítókat, adócsalókat, uzsorásokat, hazugokat, hanem jutalmazzuk, irigyeljük az „ügyességüket”. Hálásak vagyunk a tőlük lehulló alamizsnákért. Az idiótákat, erkölcstelen és gátlástalan magamutogatókat celebként, sztárként ünnepeljük. (Nem a tudósokat, orvosokat, értelmes embereket…) Elfogadtuk ezt az értéktelen és létrontó formát, melyben látszólag mindent megtesznek a Nemzet felemeléséért, de közben minden az idegen etnikumok gazdagodását és térnyerését szolgálja a Magyarral szemben, miközben a bérek semmire sem elegek, az oktatás, egészségügy romokban, az árak az egekben és tömegek tapasztalják meg a nélkülözést, illetve azt, hogy nem előre megyünk, hanem hátra. De a bárányok hallgatnak, bár csípi már az égő hodály füstje a szemüket és a bőrükön érzik a forróságot…

A teokrácia lényege, hogy olyan államforma, amely közvetlenül Isten uralma alatt áll, vagy amelyben a világi hatalom forrásának az adott kultúra istenét tekintik. (‘Istenuralom’) Államforma, melyben a legfőbb uralkodó transzcendens lény, az adott kultúra Istene, kinek képviselője a földi uralkodó. Ezért volt a Magyaroknak szakrális (Szent) uralkodója, akit a táltosok avattak be a szakralitásba. (Hunyadi Mátyásig) Az ősi kultúrnépeknél ez általános minta volt, pl. Egyiptomban a fáraó az égi sólyom, a Hórusz, „A Távoli” (Éginek) földi megtestesülése, ill. Re napisten fia, és a királyok is tudták, hogy Isten nevében vezetik a népet.

Amikor kicserélték az Istenünket a hamis istenre, onnantól azt az urat szolgáltatják velünk.(„Ember, most jövök a templomból!”) Szentség és álszentség között óriási a különbség, ahogy Isten és a Sátán között is. A „Régi Rendből” így csináltak pár száz év alatt „Új (sátáni) Világrendet”.

Számunkra a Nemzet és a Haza szent. Ezzel élnek vissza. Számukra a Nemzet és a Haza csupán eszközök, jelmezek, amelyekkel meg lehet vezetni a birkákat. De a Kosokat nem… Ezért irtják őket ezer éve.

A MEGOLDÁST A RENDSZEREN KÍVÜL KELL KERESNI.

(„Az ősi magyar (szkíta) államforma a NEMZETGYŰLÉS volt. A népfelségjog alapján, a királyon keresztül az egyes magyar ember saját, személyes akaratát érvényesítette, érvényesíthette. A magyar nemzet (és az egyes ember) szabadságjogait maga biztosította magának.)

Ma a pártok és politikusok bitorolják a „népfelség jogát”. A NEMZET JOGÁT.

A hodály egyre nagyobb lánggal ég. A levegő egyre fullasztóbb és egyre jobban perzsel. A bárányok érzik már a bajt, de még hallgatnak. Talán várnak egy igazi Kost. Talán idejében érkezik…

Amíg kiszolgáljuk a hazug, képmutató rendszert, szolgáljuk a sátáni világ fejedelmét, miközben a vármegyékben, az ispánságokban, a templomokban:

Edward király, angol király
Léptet fakó lován
S a nép, az istenadta nép…
Kunyhói mind hallgatva, mint
Megannyi puszta sir.

Edward király, angol király
Léptet fakó lován:
Körötte csend amerre ment,
És néma tartomány.

– a „fogadós”

Címke , , , , , , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .