Őshonosak vagyunk a Kárpát-medencében

— Sok kutató állapította már meg azt a tényt, többek között, Badiny Jós Ferenc is, hogy: “Őshonosak vagyunk a Kárpát-medencében“. Badiny Jós Ferenc professzor, aki mielőtt betöltötte a 95. életévét, a nemzet érdekében végzett munkája elismeréséül vette át a vitézi rend Nagykeresztjét. Véleménye szerint a magyar múlt ismerete, a magyar őstörténet feltárása és megismerése nélkül nincs magyar jövő sem.

— A sumer-magyar nyelvazonosság hirdetője és bizonyítója, a Nemzetközi Orientalista Kongresszus tagja. Sumerológiával 1946-ban, Argentínában kezdett foglalkozni, a Római Institutum Pontificum Biblicumban. Az intézet jóváhagyta tananyagát és terveit a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen felállítandó Sumerológiai Tanszék létesítéséhez, amellyel az egyetem rektora 1966-ban bízta meg végül. Az egyetem tanáraként ment nyugdíjba. A Miskolci Bölcsész Egyesület keretében 1997-ben megalakult Ókori Közel-keleti és Sumerológiai Tanszék vezető tanára lett. Az egyesült ugyanebben az évben az egyetem díszdoktorává avatta.

— A professzor úr 16. könyvet írt, de életművének talán legjelentősebb darabja Jézus király, a pártus herceg című könyve. Ebben Jézus származásával kapcsolatban az adaiabani, magyarul törvényadó szó is felmerül. Badiny Jós Ferenc:. “Nekem nagyon-nagy megtiszteltetés az, hogy a nevemben is közel jutok az én drága Jézusomhoz, mint Badini, mert ő törvényhozó. Tudniillik ebben a Jézus király, a pártus herceg könyvben bizonyítom azt, hogy ő az adiabani családból származik. És az adiabani az annyit jelent, mint törvényadó és ebből az adiabani badini pedig törvénytisztelőt jelent. Tehát én nagyon örülök, hogy amit mondok, az a törvénytisztelő és a törvényadásban a segítséget tudom megadni..

— Ugye a finnugorizmus, az azt kutatja, amit még ma is tanítanak a Magyar Tudományos Akadémián, hogy százalékokban nekünk nincs is magyar nyelvünk, mert mindent összeszedtünk. De itt azt kell venni, hogy a Kárpát-medencéből nem jöttünk mi sehonnét. A mi őshazánk a Kárpát-medence. Egy példát tudok hozni, a kínaiakat. A kínaiak találtak egy kis darab koponyacsontot és arról megállapították, hogy 200 ezer éves, erre azt mondják, hogy mi kínaiak 200 ezer évesek vagyunk. És akkor mi magyarok, nálunk itt van a “Vértesszőlősi” ember, ami 350 ezer éves és nem egy koponyacsontot találtak, hanem a fél koponyáját, lábszárcsontja is megvan.. Még a lábnyomát is megtalálták..

— Mi itt voltunk és a Kárpát-medencében meg kell nézni, ezt a sok hőforrást, ami van. Hát Budapesten hány hőforrás van. Az ősember csak a Kárpát-medencében tudta átélni a jégkorszakokat, megmaradt nekünk leírva, hogyha mi megnézzük a Tihanyi Apátság alapítólevelét, a magyar szórványokat, ami ott van, akkor az az ősi nyelvünk és ez a Tihanyi Apátság alapítólevele az sumérul olvasható. Tehát ahogy azóta, a pápai bibliakutató intézetben a Deimer páterék megfejtették a sumér nyelvet és megcsinálták a sumér szótárt, nem kell mást csinálni, mint elővenni a sumér szótárnak a szavait, a Tihanyi Apátság alapítóleveléből gyönyörűen le lehet venni, hogy mit jelent és mit beszéltünk.

— És így most megfordítom az egészet, hogy az a bizonyos mezopotámiai nyelv, az is innen jött a Kárpát-medencéből, mert hiszen a Kárpát-medencéből kellett levinni mindent oda különféle tudósok, különféle népcsoportot állapítottak meg. Van egy népcsoport, amelyik körülbelül Krisztus előtt. 3-4 ezer évvel kezdi meg a működését, az úgynevezett gyemetnaser periódus, ahol még a halottakat is ugyanúgy helyezik nyugalomra, mint ahogy a Kárpát-medencében. Nagyon érdekes eset történt velem, mikor a Sorbonnen volt az orientalista kelet nyelveknek a világkongresszusa, akkor én falitáblákra írtam a Tihanyi Apátság alapítólevelét. Azt mondtam, hogy kérem, engedjék meg, hogy mielőtt elkezdem az előadásomat, bemutatok maguknak néhány mondatot. Hát ott volt a világ összes sumerológusa !..

— Amikor bemutattuk, akkor én láttam, hogy az előttem ülő sumerológus német, az nézi, leírja és mindjárt utána írja, hogy mit jelent az nála németül. A francia ugyanaz. És mikor az ötödik táblánál voltam, én úgy mutattam be ezeket, például ott voltak a zsidó sumerológusok. Az egyik odakiabál nekem, mit akar maga ezekkel a sumér szövegekkel.?. Erre azt mondtam neki, hát én nagyon köszönöm, hogy ezt maga sumérnak ismeri fel, mert idáig azt hittem, hogy ez magyar.!. És evvel bizonyítom azt is, hogy nem jöttünk mi sehonnét, a mi őshazánk a Kárpát-medence….. Mert csak hazajöttünk….

— Mert a vége az volt mindig, hogy a Kárpát-medence ontotta ki az embereket. Ideáig Magyarországon úgy tanították, hogy a magyarok az Urali vidékről jöttek be Magyarországra. Én pont fordítva látom az egészet, mert az egyetlen hely, ahol a nép szaporodni tudott, ez a Kárpát-medence. Tehát én úgy látom, hogy az összes urali népek, azok a Kárpát-medencéből erednek, tehát pontosan meg van fordítva az egész finn-ugor elmélet”.

— “Megtalálták már azokat a szövegeket is, amivel a mi őseink imádkoztak. De nem úgy, mint ma, hogy az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, hanem keresztet vetettek, megtalálták a fakereszteket összekötve, és ők úgy imádkoztak, hogy az Atyának és Anyának és Fiúnak a Szentlelke nevében. Mert a mi ősi hitünk, az Jézushoz és az Édesanyjához kötődött teljesen. Talán ezt érzi ma a mai pápa, aki engedményeket tesz és megengedi azt, hogy imádkozzanak Máriához, Jézus édesanyjához”.

— “A mi magyar kereszténységünk nem olyan volt, mint ez a mai, hanem benne volt az édesanya és a keresztet úgy vetették, hogy az égi édesanyát is imádták. A néphagyományunkban és a magyar nép világában a legnagyobb tiszteletet mindig az édesanya kapja meg, és a legnagyobbat az édesanyák, édesanyja a Nagyboldogasszony. Igen csodálatos az, hogy a Boldogasszony elnevezés megtalálható az 5 ezer éves sumér ékiratokon, mint baudug, asán.

— Itt a baudug azonosítható az ősi bódog kifejezéssel. Baudug bódog és asán nem más, mint asszony. Azt kérem a fiataloktól, ismerjék meg saját családjuk múltját, de ismerjék meg a magyarság ősmúltját is. A tudás népe vagyunk. A mi fiataljaink legyenek büszkék arra, hogy a tudás népének a gyerekei és a múltjukat ismerjék meg, az ő múltjukra legyenek büszkék és hirdessék azt, hogy egy népnél sem vagyunk különbözők, de egy népnél se vagyunk alábbvalóak.

A Magyar őshonosság Kárpát-medencei bizonyítékai

— Minden szumír és szkíta nép őshazája a Kárpát-medence, ahonnan népeink a jégkorszak miatt levándoroltak a “Mezopotámiának” nevezett Ókori Keletre, ahol aztán létrejön Nimród ősapánk birodalma, a Szumer- Hungar-Mahgar Birodalom. Ugyanezen területen jön létre Krisztus előt 250-ben a szintén szkíta Pártos Birodalmunk is, Arszák vezetésével. Régészeti leletek is bizonyítják, hogy az Ókori Kelet “csak” másod őshazánk, vagy ha úgy tetszik, szállásterületünk, mert az első őshaza, pontosabban az őshaza a Kárpát-medence. Innen régebbi rovásírásos leletek kerülnek elő, mint az Ókori Keleten…

— Valójában a hunok lovas népe Mezopotámiából származik. A Tigris és Eufrátesz közén élő, sumér nyelvet beszélő és sumér kultúrával átitatott népek egy része a semita nyomás elöl, Kr.e. 3. évezred közepe táján három mediterrán régióba: -Földközi-tenger, -Fekete-tenger, -Káspi-tenger áthúzódva, fokozatosan kiürítette a folyórendszer területét. A harmadik nagyobb sumérfajú elvándorlási hullámot az a kategória adja, amelyet később majd egy időn a görögök szkítáknak, a kínaiak pedig Hiung-nuk-nak fognak nevezni..

— Mint az első két hullám, ezek is először a Káspi-vidék délnyugati részében helyezkednek el, míg az utánuk következő hullám két csoportra nem vágta őket. Egyik részük az egyre inkább szétterjedő Turáni-fennsík népeinek világában helyezkedett el, másik részük pedig Belső-Ázsia felé fel nyomul és így kerülnek a már nagy és virágzó Kínai Birodalom nyugati és északnyugati szomszédságába…..

— “Minden szumír- szkíta nép őshazája a Kárpát-medence, ahonnan népeink a jégkorszak miatt levándoroltak a “Mezopotámiának” nevezett Ókori Keletre, ahol aztán létrejön Nimród ősapánk birodalma, a Szumer- Hungar- Mahgar Birodalom. Ugyanezen területen jön létre Kr.e 250-ben a szintén szkíta Pártos Birodalmunk is, Arszák vezetésével. Régészeti leletek is bizonyítják, hogy az Ókori Kelet “csak” másod őshazánk, vagy ha úgy tetszik, szállásterületünk, mert az első őshaza, vagy pontosabban fogalmazva azt, a Kárpát-medence.

Az őshaza a Kárpát-medence. Innen régebbi rovásírásos leletek kerülnek elő, mint az Ókori Keleten. A sémi- akkád- betörések miatt népeink kénytelenek elhagyni az Ókori Keletet. Egy részük, a fekete hunok, ahová mi szkíta-hun-magyarok is tartozunk, a Kaukázuson keresztül hazatérnek a Kárpát-medencébe. A fehér hunok Belső-Ázsia és Távol-Kelet irányába haladnak, ide tartoznak például az ujgurok, nipponiok is, a szkíta türkök pedig Turán-fennsíkra mentek.

— Persze, hogy már éltek a Kárpát-medencében a mieink Atilla és Árpád érkezései előtt, hiszen a Kárpát-medence az őshazánk, ahonnan kiindultunk az Ókori Keletre, s népeink egy része, a fekete hunok, köztük a szkíta-hun-magyarok “csak” hazatértek a Kárpát-medencébe. “Nimród halála után fia, Hunor népét Adzsem tartományában támadás érte. Hunor ezt nyilván égi figyelmeztetésnek fogta föl, így hát Hunor a Pannonija tartományban költözött. Amikor abba a tartományba érkeztek, látták, hogy csodálatosan bőséges folyamai vannak nagy számban, sok gyümölcse és bő termése van annak a tartománynak, és az ő nyelvükön beszélnek az ottani népek.”

A Kárpát-Medence területi egysége

— A Kárpát-medence a történelem során eredendően a magot, a középpontot, a kiindulópontot, az emberiség bölcsőjét jelentette és jelenti ma is. A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. Az égtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyen irányból jön és milyen irányba folytatja útját. Ezt a területet központi helyzetéből adódóan mindenképpen érintenie kell.

— A Kárpát-medence a Földnek az a helye, mely emberi számítások szerint a legnagyobb katasztrófák bekövetkezése esetén is védelmet nyújt az itt lakóknak: szélsőségektől mentes éghajlat, jéghegyek olvadása, viszonylagos földrengésmentesség, hurrikánok, tornádók, ciklonoktól való védettség. A jégkorszak ideje alatt a Kárpát-medence biztosította a fajok számára a fennmaradást, a túlélést. A Kárpátokon túli területeket vastag jégtakaró borította. Vonulata több ezer évvel ezelőtt is megvédte a belső területeket..

— A Kárpát-medencei klíma itt elegendően enyhe volt ahhoz, hogy a populáció életben maradjon és a jég felolvadását követően az élet újból elindulhasson. Olyan, mint Noé bárkája. A Pilis hegységben található Noé hegye. A Pilis egyben energiaközpont. A Nasa kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk élőlény, melynek a szívcsakrája a Kárpát-medencében található. A Föld 7 energetikai központja közül a Pilisben, a Pólus található, a Föld szívcsakrája.

— A Kárpát-medencei területre a kozmoszból ide érkezik az az energia, melyet a szívcsakra, amely valóban szív formájú továbbít és pumpál szét a Föld egész területére. Így tudja ezt minden ősi, magas kultúrával rendelkező nép is. Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatás központja. A középkorban a Pilis olyan védett és zárt területi rendszert alkotott, melybe idegen be nem hatolhatott, a bejárás tiltott volt. A Kárpát-medence rendkívüli adottságokkal rendelkezik. Egy teljes és egész területi és földrajzi egység.

— A Kárpát-medence élőn és szervesen összekapcsolódó egysége, zártsága és védettsége mindig felhívja magára a figyelmet. Kitüntetett a Kárpátoknak az anyaölszerű, biztonságot nyújtó, óvó, védő szerepe. Minden itt élő ember számára menedéket nyújt. A Kárpátok ölelése évszázadokon keresztül védettséget biztosított egy kívülről jövő esetleges támadás ellen. Az ellenségnek nincs lehetősége könnyűszerrel lerohanni az országot.

— A Kárpát-medence vízrendszerei és termőföldjei a világ más, egyéb tájaihoz viszonyítva egyedülállóan képesek a megtisztulásra, a megújulásra. Lásd a Tisza ciánszennyezését. A csodával határos módon a vízből a méreg különösebb átfogó tisztítás nélkül 1-2 év alatt eltűnt.!. Mára a halállomány újra bőséges. Sem a hazai, sem a külföldi kutató tudós csoportok nem tudnak a jelenségre elfogadható magyarázattal szolgálni. A Kárpát-medencében folyóink szabályozásával, az árterek lecsapolásával elindult az elsivatagosodás. Ez a helytelen bánásmód figyelmeztet a gyors váltásra, a mielőbbi intézkedések megtételére.

— Magyarázat az elsivatagosodásra: A medencében lehulló csapadéknak a múltban elég ideje volt a párolgásra. Folyóink széles medre, az elterülő víztömeg párolgása során a nedvesség még itt, a medencében visszahullt, vagy a Kárpátok vonulatának ütközve az erdőségeket locsolta megfelelő mennyiségű tiszta vízzel. A lecsapolások, az árterek megszüntetésével, a folyók szabályozásával, a gátak építésével és megemelésével a víz átrohan a Kárpát-medencén és nincs ideje a párolgásra, így a természetes folyamat felgyorsul, melynek eredménye a kevesebb mennyiségű természetes csapadék visszahullása.

— Gondoljunk gyerekkorunkra, a Mezopotámiai gazdálkodásra tanultakra. Az ottani ártéri gazdálkodás bőséges termést biztosított. Így volt ez a Duna-Tisza folyamközének területén is, hiszen Mezopotámia folyamközt jelent. És ez a folyamköz, azaz Mezopotámia és annak összes gazdagsága megegyezik a két nagy folyónk által közrefogott területtel. Akkor hol is van-volt Mezopotámia.?. A helyzetet súlyosbítja a Kárpátokban egyre növekvő fakitermelés, fa- erdőkivágások.

— Esőzések után a vizet nem fogja meg az erdők, a fák gyökérzete. A víz lezúdul, az Alföldön ezáltal hatalmas áradásokat, belvizet okozva. És mindezt a globalizáció fenntartása érdekében tudatosan irányítják és teszik a földi kisebbségben lévő irányító réteg kedvéért. Állítsuk szembe ezt azzal, hogy néhány milliárdos miatt milliárdok éheznek és szenvednek. A Föld ennek a maréknyi kisebbségnek a hatalmon maradása érdekében van kitéve a tudatos pusztításnak, veszélyeztetve ezzel mindannyiunk életét, létét és jövőjét.

— A Kárpát-medence geológiai, vízrajzi egység. A Földön az összetételében ismert összes gyógyvíz itt egy helyen, együtt, nagy mennyiségben megtalálható. Gyógyvizeink gyógyító hatása világszerte ismert és elismert. Többek között ez is jelzi a magyarság gyógyítási feladatát. Hő vizeink nagy mennyisége kivételes lehetőséget teremt a hőenergia hasznosítására. A privatizálás eredményeként forrásvizeink külföldi tulajdonban vannak. Egyetlen gondolat eredményeként elzárhatják előlünk saját ivóvízkészletünk összes vízcsapját. Folyóink egységesen a medence belseje felé folynak, édesvíz készletük hatalmas. Európában hazánk rendelkezik a legnagyobb föld alatti tiszta ivóvíz készlettel. Édesvíz készletünk becslések szerint 200 millió ember ellátására alkalmas.

— Nyugat-Európában az elmúlt években több olyan nyár volt, mikor a fejlettnek mondott országoknak heteken keresztül problémát jelentett az ivóvíz ellátás. Az elmúlt években a nyugaton “hiányzó” esővíz (2007-et megelőzően) a Kárpát-medencében hullott le. Közvetlen negatív hatásként az áradások sok települést pusztítottak, vagy problémát okoztak különösen Erdélyben, a Mátrában. A belvíz szinte az egész ország területét elborította. Hosszú távon viszont előny, hogy a nagy mennyiségű tiszta esővíz megtisztította, kimosta a földekből a korábbi években felhalmozódott műtrágyát és nem utolsó sorban feltöltötte a medence föld alatti vízkészleteit, így számunkra hosszú időre biztosított a vízellátás. Ha a térképen keletre nézünk, a vízhiány nagy probléma.

— A Közel-keleti országoknak nagy az olajkészletük, tiszta ivóvizük elegendő mennyiségben azonban nincs. Kőolajjal lehet fűteni és hatalmas vagyonokra szert tenni, de ivóvíz hiányában az élet csak néhány napig lehetséges. Ezekben az országokban a vízkészlet nagyon szűkös és szennyezett, a hiányt csak tetemes plusz költség árán tudják pótolni. A víz ára az aranyéval vetekszik… Egyes országokban a vízkorlátozás miatt hetente csak egyszer lehet megnyitni a vízcsapot és még így is csak vékony sugárban csordogál a tiszta víz. A felmelegedés hatására a Földön az elsivatagosodás felgyorsult, a jelenlegi vízkészletek sok helyen kiszáradnak. Vannak olyan területek, ahol néhány év alatt több méterrel csökkent a földalatti készlet szintje. Felszínre hozása egyre nagyobb problémát jelent. A Föld édesvíz készlete a folyamatos szennyeződés miatt is radikálisan lecsökkenti azt.

— Az ENSZ becslései szerint az ipari termelés növekedését és a népesség számának emelkedését figyelembe véve a személyenkénti vízfogyasztás 20 évente megduplázódik. 20 év múlva a Közel-Kelet országaiban fele annyi ivóvíz lesz, mint ma. 2050-re a becslések szerint 60 országban 7 milliárdan nélkülöznek majd vizet. A Föld területén megjelenő vízhiány globális népvándorlásokhoz vezethet a jó, vagy jobb adottságokkal rendelkező területek felé. Százmilliók célállomása majd a ” fejlett világ” lesz..

— A Földön ma 2 milliárd ember él vízhiányos helyeken. A közeljövőben, sőt már ma is, nem az olaj és a gázkészletek kimerülése, hanem az ivóvíz hiánya okozza majd a legnagyobb problémát. Az olaj és a gáz pótlására új energiaforrások már jelenleg is léteznek. A most használatos energiahordozók lecserélése már évek óta megoldható lenne, de az új energiaforrásokra épülő találmányokat üzleti okokból nem hozzák nyilvánosságra.

— Történészek által elismerten olyan stabil, állandó országhatár, mely a Föld más országaira nem jellemző. Trianon szakította meg ezt az állandóságot. Ezt a szót a nyelvújításkor Kazinczy, maga is szabadkőművesként, az ő megbízásuk alapján találta ki. A fellelhető korabeli iratok alapján őseink soha nem használták ezt a szót. Mindig hazatérésről, vagy visszatérésről beszéltek. Az ismereteink alapján így legalább 4-5 magyar honba hazatérés, honba visszatérés történt. Az idők folyamán őseink különböző okokból időnként elmentek ám mindig hazatértek, visszatértek a bölcsőjükbe, a honukba, a Kárpát-medencébe….

— Az Egyesült Államokban megjelenő tudományos Science folyóirat 2000. novemberben ismertette a genetikai szakterület nemzetközi élvonalának 17 elismert képviselőjének kutatási eredményét. A vizsgálat kiterjedt az USA-tól Ukrajnáig az európai népek származásának és betelepedési idejének felderítésére. Megállapításuk szerint a magyar fajra jellemző EU19 gén 35-40.000 éve jelen van a Kárpát-medencében. Ez a gén a magyarokban 60%, míg a nyugat-európai népekben legfeljebb alacsony gyakorisággal fordul elő. Ez az időtartam megfelel a Homo sapiens első európai betelepedése óta eltelt időnek, melynek kezdetén a neandervölgyi ember által benépesült Európa. A Magyar a legrégebbi Európai génjelző. Áldottak legyetek Magyarok a Kárpát-medencében…


Forrás: http://delikronika.webnode.hu/…/magyar-oshon-a-karpat-mede…/

Címke , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

véleményem:

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .